Адвокатска канцеларија Илић-Гојачанин

Image Alt

Решавање спорова (парнични и извршни поступак)

  • Правни савети за минимизирање ризика наплате потраживања
  • Анализа стања и перспективе спора
  • Проналажење оптималног система за заштиту интереса клијента
  • Услуге посредовања и заступања клијената у другим врстама вансудског (мирног) поступка за решавање спора
  • Заступање клијената пред судовима на свим нивоима
  • Заступање клијената пред Привредном комором Србије
  • Коришћење свих инструмената потребних да се осигура правилно одвијање поступка
  • Помоћ клијентима у судовима и арбитражи током извршења и спровођења процесa

При спровођењу извршења нарочиту пажњу придајемо поштовању законских рокова од стране суда, због чега се у сваком конкретном предмету врше ургенције за хитно поступање суда.